Školné

 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2013, jeho Doplnku č.2 a VZN č.9/2014.pdf ktoré bolo mestským zastupiteľstvom v Ružomberku schválené dňa 18.6.2014 (súbor PDF k nahliadnutiua nadobúda účinnosť od 1.9.2014 sa podľa § 3 určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej Mestom Ružomberok takto
 

Hudobný odbor -  individuálné vyučovanie

 • Prípravné štúdium – 5 € na mesiac
 • Základné štúdium – 8 € na mesiac

 

Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor -  skupinové vyučovanie

 • Prípravné štúdium – 4,50 € na mesiac
 • Základné štúdium – 6 € na mesiac

 

Štúdium pre dospelých (nad 25 rokoví)

 • Prípravné štúdium -  10 € na mesiac
 • Individuálne vyučovanie (HO) - 50 € na mesiac
 • Skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO) - 30 € na mesiac

 

Školné sa platí v dvoch splátkach:

 1. Za mesiace september-december do 15. októbra (4 x výška mesačného školného)
 2. Za mesiace január-jún do 15. februára  (6 x výška mesačného školného)

V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber, t. j. do štatistického výkazu k 15.9. bude žiak/dospelá osoba zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou :

 • individuálne vyučovanie 50,00 €,
 • skupinové vyučovanie 30,00 €.

 

Číslo účtu: 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
Variabilný symbol:

Tanečný odbor: 1744

Hudobný odbor: 1743

Literárno-dramatický odbor: 1742

Výtvarný odbor: 1741

IBAN: SK2109000000005070963200