Výtvarný odbor

Marcel DÚBRAVEC - riaditeľ školy
na Základnú  umeleckú  školu  prišiel zastupovať ešte ako študent  ŠUV v Ružomberku v roku 1999. Po absolvovaní  vyššieho odborného vzdelania s pedagogickým  minimom nastúpil ako interný učiteľ výtvarného odboru. Vyrastal v rodine akad. mal. Marcela Dúbravca, kde mal ideálne podmienky na rozvoj svojich estetických a  výtvarných  skúseností.
Tieto poznatky a skúsenosti využíva  v terajšej funkcií  riaditeľa Základnej umeleckej školy. 
 
Mgr. Terézia HALAMOVÁ
Narodila sa v Ružomberku. Je absolventkou ZUŠ Ružomberok a maturovala na Ružomberskej SPŠT- odbor tlačiarenská tvorba. Vyštudovala bakalárske štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku,štúdium predškolskej pedagogiky. Prácu so svojimi žiakmi obohacuje o zmyslové a zážitkové formy výtvarného umenia.Pokúša sa spolu s deťmi výtvarným prejavom vyjadriť témy, ktoré sa týkajú spoločenských udalostí.
Nakoľko jej koníčkom je textilná tvorba, v tvorbe s deťmi sa venuje tradičným textilným technikám ako je paličkovanie a ručné práce.
 
Mgr. Jana HRADILOVÁ
Patrí k absolventom tunajšej ZUŠ, ktorí sa vďaka svojim vyučujúcim dali na tvorivú výtvarnú cestu. Absolvovala u p.uč.Kataríny Zajacovej. V štúdiu pokračovala na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Tu študovala a maturovala na oddelení keramiky a textilného výtvarníctva. Vysokoškolské štúdium ukončila na FFUK v Bratislave a toto štúdium si doplnila na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na ZUŠ pôsobí od roku 1986. Práca s deťmi ju napĺňa pocitom radosti, je jej koníčkom, ale aj poslaním.
 
Mgr. Paulína FLOCHOVÁ-BURGÁROVÁ
Okrem tradičných techník vyučuje predmet Počítačová grafika.