Hudobný odbor

Spevácke oddelenie

Mgr. Jana KRAJČOVIČOVÁ
 
Absolventka Konzervatória v Žiline. Na našej škole pôsobí od roku 2006. Okrem klasického a ľudového spevu sa v rámci vyučovania venuje aj populárnemu spevu. Na Katolíckej univerzite študovala spev u Miriam Žiarnej.
 
Mgr.art. Mária KIZAK
 

Na našej škole študovala spev u Vladimíry Považskej. V štúdiu pokračovala na žilinskom konzervatóriu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Alžbety Trgovej, ArtD. Na ZUŠ Ľ. Fullu vyučuje spev, hru na klavíri a vedie spevácky zbor RUŽIČKA.

Mgr. Vladimíra POVAŽSKÁ, vedúca oddelenia

Študovala na Konzervatóriu v Žiline, ktoré ukončila v roku 2003. Následne si vzdelanie doplnila štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Učiteľstvo umeleckých predmetov so zameraním na spev, ktoré zavŕšila v roku 2008.
V ZUŠ Ľ.Fullu pracuje od roku 1995 ako hlasový pedagóg a vedie detský spevácky zbor AMABILE.

 

Oddelenie sláčikových nástrojov

Martin LIPTÁK, DiS.art.  vedúci oddelenia

Študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr.art. Ľubomíra Kudju.V súčasnosti vyučuje hru na husliach v ZUŠ Ľ. Fullu, vedie Ľudovú hudbu ZUŠ Ľ. Fullu. Je primášom folklórneho súboru LIPTOV a hrá prvé husle v sláčikovom zoskupení AMADEO.

Margita BRADIAKOVÁ 
Vyučuje hru na husliach.
Po absolvovaní Konzervatória v Žiline pôsobila ako pedagóg v Liptovskom Mikuláši.V rokoch 1973-94 pôsobila vo FS Liptov.Od roku 1998 vyučuje hru na husle na ZUŠ v Ružomberku. Okrem sólovej hry na husliach vyučuje aj komornú hru. Medzi jej najlepších absolventov patria P. Rázga, K. Matičová. M. Pacigová, P. Herich.
 
Tomáš BRTKO, DiS.art.
Študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr.art. Ľubomíra Kudju. V súčasnosti vyučuje hru na husliach v ZUŠ Ľ. Fullu aj na elokovaných pracoviskách v Ľubochni a v Hubovej.
 
Gabriela STEHUROVÁ, DiS.art.
Hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Ružomberku v triede Anny Haluškovej, potom na Konzervatóriu v Žiline v husľovej triede Mgr. Ľubomíra Kudju. Pred príchodom do našej školy pôsobila v ZUŠ v Čadci, kde vychovala celý rad skvelých absolventov.
V ZUŠ Ľ. Fullu vyučuje hru na husliach aj na elokovanom pracovisku v Liptovských Sliačoch, kde vedie i ľudovú hudbu CIFRUŠKY.
 
Mgr. Tomáš ULIČNÝ
Absolvent konzervatória v Banskej Bystrici a Topoľčanoch. Ako učiteľ hry na husliach pôsobí v ZUŠ v Ružomberku od roku 2003. Popri vyučovaniu sólovej hry na husle a viole vedie aj komorný súbor. Je primášom a vedúcim súboru Cimbalovka Tomáša Uličného.
 
Bc. Jana VAŇUGOVÁ
Hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Dolnom Kubíne v triede Márie Mikšíkovej a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti vyučuje hru na husliach v ZUŠ Ľ. Fullu na elokovanom pracovisku v Hubovej a hudobnú náuku v Ľubochni a Hubovej.
 
Jozef KOMA

Vyučuje hru na violončele, klavíri a akordeóne. Začiatky violončelovej hry siahajú do 60-tych rokov minulého storočia.   Z rôznych príčin niekoľkokrát zaniklo a opäť bolo obnovené. Žiaci pravidelne vystupujú v rámci sláčikového orchestra a komorných súborov.

Absolventi: M. Šidová, D. Ondríková, M. Balunová, K. Jurgová sa okrem sólovej hry úspešne zapájali do komornej hry a  orchestra. Od r. 1991 sa pre potreby orchestra a ľudovej hudby podarilo zaškoliť na kontrabas žiakov M. Šimerku, M. Masla, M. Smetanu, J. Kľačka a J. Kenderu. K najvýznamneším talentom z kontrabasovej triedy patrí M. Krakovský, ktorý ako prvý absolvent z Liptova ukončil vysokoškolské štúdium v hre na kontrabase.

 

Mgr.art. Martin KRAKOVSKÝ
Okrem hry na kontrabase vyučuje hru na basovej gitare a hru na akordeóne.
 
 

 

Oddelenie dychových nástrojov

Mgr. Renáta ANDROVIČOVÁ, vedúca oddelenia
 
Hra na zobcovej flaute a priečnej flaute.
Je absolventkou Konzervatória v Žiline z triedy profesora Jána Figuru st. ( 1986 ) a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor hudobná pedagogika (2004). Na ZUŠ pôsobí od roku 1997. Žiaci z jej triedy reprezentujú školu na súťažiach a festivaloch, kde získali  mnohé ocenenia.
 
Mgr. art.. Matej DROPPA
 
Hra na trúbke,zobcovej flaute.Vedie džezový orchester RK JUNIOR BAND.
 
Mgr. Marek KIZAK
 
Zobcové flauty (sopránová, altová, tenorová), saxofón, hoboj, klarinet
 
Mgr. art. Mária KIZAK
 
Zobcové flauty (sopránová, altová)

 

Beáta SIDOROVÁ

Zobcová flauta, cimbal.

Gitarové oddelenie

Branislav HLAVÁČ, vedúci hudobného odboru
 
V Ružomberku pôsobí ako učiteľ od roku 1997. Jeho prvým učiteľom bol F. Lajčiak. Neskôr navštevoval  súkromné hodiny u A. Jánošovej.V roku 2001 úspešne absolvoval na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topolčanoch,kde študoval pod vedením M. Tomašoviča. Jeho žiaci sa pravidelne zúčastňujú gitarových festivalov a súťaží na Slovensku ale aj v okolitých štátoch,kde získali viacero zaujímavých ocenení. Pri vyučovacom procese kladie veľký dôraz na komornú hru a jeho žiaci často vystupujú na rôznych podujatiach v Ružomberku a okolí.  
 
Mgr.art. Marián LEPIEŠ
 
Vyučuje hru na elektrickej gitare. Vedie rockovú kapelu.
 
PaedDr. Monika GAZDARICOVÁ
 
V rokoch 2001-2006 študovala na Pedagogickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku a na konzervatóriu v Košiciach.

 

Igor SIROTIAK, Dis.art,  vedúci oddelenia

Študoval na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topolčanoch.

 

Oddelenie klávesových nástrojov

Bc. Mária BABICOVÁ - FARKOVÁ
Momentálne na MD.
V Dolnom Kubíne navštevovala ZUŠ Petra Michala Bohúňa u p. uč. Viery Vrtichovej, ktorá určitý čas tiež pôsobila v ZUŠ Ružomberok. V hre na akordeón pokračovala na Žilinskom konzervatóriu u Mgr.art.Janky Halačovej. V roku 2006 ukončila konzervatórium, ako absolventka v hre na gombíkový akordeón.
Na ZUŠ v Ružomberku pôsobí od roku 2004, najskôr popri škole, od roku s plným nasadením.
Činnosť akordeónového kvarteta kvôli odchodu absolventov zanikla.
Zo svojich vedomostí žiakom ponúka hru na klávesovom a gombíkovom akordeóne (nie je v tom žiadny rozdiel, len miesto klávesov, sú tam malé čiernobiele gombíky) so štandardnými basmi aj s barytónovými basmi typu C - grif a B - grif. Časom by chcela akordeónové oddelenie obohatiť aj o hru na heligónke.
Okrem vyučovania hry na akordeóne je zároveň aj korepetítorkou v tanečnom oddelení (korepetuje na klavíri).
 
Mgr. Andrea BALLOVÁzástupkyňa riaditeľa školy
V našej škole pôsobí od roku 1993. Základy hry na klavíri získala na  ZUŠ v Ružomberku v triede Ireny Šimerkovej. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Žiline u Mgr. Ľudmily Krškovej a absolvovala u Mgr. Ľudmily Fraňovej. Vysokoškolské vzdelanie si doplnila na PF KU v Ružomberku v roku 2007. Hru na klavír študovala v klavírnej triede PaedDr. Mgr. Art. Jaroslavy Šimerkovej.
V súčastnosti pôsobí na ZUŠ ako  učiteľka hry na klavíri a  korepetítorka.
 
Oľga BRUNCKOVÁ,vedúca  oddelenia
Absolventka našej školy v triede Kláry Róglovej. V rokoch 1976 – 1982 študovala na Konzervatóriu v Žiline v klavínej triede Mgr. Dagmar Dubenovej. Na ZUŠ v Ružomberku pôsobí ako učiteľka klavírnej hry a korepetítorka od roku 1982. 
Medzi jej vynikajúcich absolventov patrí o.i.. Zuzana Zahradníková,  pôsobiaca na katedre hudby PF KU v Ružomberku.
 
Eugen DANČO
 
Alžbeta DEMKOVÁ
Hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Ružomberku v triede Emy Abele, potom externe na Konzervatóriu v Žiline v klavírnej triede Mgr. Ľudmily Krškovej. Pred príchodom do našej školy pôsobila v ZUŠ v Dolnom Kubíne.
 
Mgr.art. Martin JURČO, PhD. - zástupca riaditeľa školy.
Študoval na konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri v triede Kataríny Dibákovej a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Idy Černeckej a Doc. Františka Perglera. Štúdium komornej hry na VŠMU v triede Doc. Márie Heinzovej. Pôsobil na viacerých ZUŠ v Bratislave. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na ZUŠ Ľ. Fullu. Z jeho absolventov pokračujú v štúdiu na konzervatóriu Daniel Truchan a Terézia Hatiarová.
 
PaedDr. Zlatica Jurišová - vyučuje hru na akordeóne, klavíri, hudobná náuka, kompozícia, korepetície
 
Bc. Vladimír FABÍK - 
Vyučuje hru na klavíri, na keyboarde, hudbu a počítač. Okrem toho korepetuje v hudobnom a v tanečnom odbore.
 
Mgr.art.  Zuzana VIERIKOVÁ 
Základy hudobného vzdelania absolvovala na ZUŠ v Ružomberku v klavírnej triede Ireny Šimerkovej. Pokračovala na konzervatóriu v Banskej Bystrici a na AMU v B. Bystrici u doc. MdA. Jany Škvarkovej.
 
Mgr. Mária PALIDEROVÁ
Momentálne na MD.
Absolventka ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline, ktorú navštevovala do roku 2001. Po ukončení štúdia na ZŠ a ZUŠ sa stala poslucháčkou žilinského Konzervatória, kde študovala hru na klavíri v triede MgA. Dariny Švárnej. Bola tiež členkou Žilinského miešaného zboru.
Vyštudovala hru na klavíri na Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslavy Šimerkovej. Ako študentka Katolíckej univerzity sa zúčastnila niekoľkých domácich i zahraničných súťaží, na ktorých dosiahla významné umiestnenia sama, ale tiež  v štvorručnej hre.
 
Mgr. Martina PRIESOLOVÁ
 
 
Eva SEMANOVÁ, DiS. art.
Vyučuje hru na klavíri na elokovanom pracovisku v Ľubochni.
 
Mgr.art. Jana KLIMEKOVÁ
Okrem hry na organe vyučuje hru na klavíri a vedie chrámový spevácky zbor sv. Ondreja v Ružomberku.
 
Ján ŠTEFÁNEK
Do základov klavírnej hry ho zasvätila p. uč. Rizmanová v Osvetovom stredisku v Sučanoch. Na Konzervatóriu v Žiline študoval v klavírnej triede Antona Kálaya. Na pobočke v Ľubochni pôsobí od roku 1979. V obci sa aktívne zapája do kultúrneho a hudobného diania. Niekoľkokrát do roka organizuje v Ľubochni koncerty ( napr. na Vianoce, Nový rok, na sviatok Cyrila a Metoda, koniec šk. roka..) 
Účikuje a diriguje v chrámovom speváckom zbore, pre ktorý upravuje aj rôzne skladby.
Z jeho absolventov sa v hudbe uplatnil Ondrej Olos.
Vyučuje hru na klavíri na elokovanom pracovisku v Ľubochni.
 

Mgr. et Bc. Lucia ULIČNÁ

 
Prvý a druhý stupeň hry na klavír absolvovala na ZUŠ v Ružomberku u Ireny Šimerkovej. V roku 2002 maturovala na Cirkevnom gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku a v roku 2008 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku. V umeleckom štúdiu hry na klavíri pokračovala na Katedre hudby PF KU v Ružomberku.
Na ZUŠ pôsobí ako pedagogička a korepetítorka od roku 2004.

Ostatné

Erik Kurej - bicie nástroje

Beáta SIDOROVÁ - cimbal

V ZUŠ Ružomberok pracuje ako učiteľka hry na cimbale od roku 1988, kedy v našej škole začala tradícia hry na tomto nástroji.Okrem hry na cimbale vyučuje aj hru na zobcovej flaute.
Na ZUŠ v Ružomberku vyštudovala hru na akordeóne u p. uč. Rógela a následne v Banskej Bystrici hru na cimbale u p. uč. Chupáčovej.V rokoch 1981- 2007 účinkovala ako cimbalistka vo folklórnom súbore Liptov. V súčasnosti účinkuje v Ľudovej hudbe K. Hromádku v Dolnom Kubíne.