• OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 prechádza Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

  od 26.10.2020  až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

  Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2. novembra 2020.

  Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.

  V čase jesenných prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

  riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

 • Zadania z HN PaedDr M. Gazdaricová

  Týždeň II. od 19.10 do 23.10.2020

 • Zadania z HN PaedDr. M. Gazdaricová

  Milí moji žiaci, vážení rodičia,

  opäť skúsime využiť tento čas na to, aby sme sa spoločne niečo viac naučili a aby nám to prinieslo radosť, úžitok aj zážitok :-)

  Vypracované zadania mi, prosím, posielajte na mail: rkkgitara@gmail.com

  S pozdravom Monika Gazdaricová

 • Zadania z HN Mgr. M. Kováčiková

  Milí moji žiaci. Opäť Vás vítam na dištančnej forme vyučovania hud.náuky. Budeme pracovať s tvorivými úlohami, testíkmi, hádankami a samozrejme z pracovného zošitka, ktorí si môžete vyzdvihnúť v našej ZUŠ u mňa na Nám. A. Hlinku 14 v triede č.12. Každý týždeň vám budem zadávať nové úlohy, za ktoré si budete zbierať body. Vypracované odpovede posielajte prosím na môj mail: monika712@gmail.com Želám vám veľa úspechov, s pozdravom vaša pani učiteľka Monika Kováčiková

 • konzultácie v skupinovom vyučovaní

  Vážení rodičia,

  aby sme mohli dovoleným spôsobom pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese aj v skupinových predmetoch, ponúkame možnosť individuálnych konzultácií vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore. Ak máte záujem, spojte sa s triednym učiteľom Vášho dieťaťa a dohodnite si čas konzultácie.

 • oznam

  Od 13.10.2020 sa bude skupinové vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore (hudobná náuka) realizovať dištančnou formou. Individuálne vyučovanie prebieha naďalej prezenčne.

  Vyučujúci prostredníctvom dostupnej komunikácie ( telefonicky, mail a pod.) sa v priebehu týždňa s vami skontaktujú a dohodnú zadania a spôsob realizácie a konzultácií v rámci dištančného vzdelávania.

 • ZÁPIS ŽIAKOV do nového šk. roka 2020-2021

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  vitajte v novom školskom roku

  2020/2021!

  Zápis žiakov bude prebiehať

  2. septembra v čase od 9.30 do 15.30 hod.

  3. septembra  v čase od 13.00 do 17.00 hod.

  v hlavnej budove školy na Námestí A. Hlinku 14 a na elokovaných pracoviskách

   

  Prosíme Vás o pozornosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.

  Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii môžu do budovy školy vstupovať iba žiaci,

  sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nepohybujú!

  V čase od 2. do 14. septembra majú výnimku zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú novoprijatí, sú žiakmi prípravného štúdia alebo prvého ročníka. 

  Žiaka môže sprevádzať iba jeden z nich.

  Nie je nutné prísť fyzicky na zápis.

  Naši pedagógovia budú všetkých žiakov, resp. ich rodičov (zákonných zástupcov)

  telefonicky kontaktovať na telefónnych číslach uvedených v dokumentácii žiaka.

  Po telefonickom (príp. mailovom) potvrdení nástupu žiaka do ZUŠ

  s Vami dohodnú  rozvrh hlavného predmetu, povinných predmetov,

  ako aj ostatné náležitosti.

  Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak

  predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ čestné prehlásenie,

  ktoré nájdete na našej stránke.

  Tešíme sa na Vás!

   

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  pred nástupom na vyučovanie Vás prosíme o vyplnenie a podpísanie potrebných dokumentov. t.j. zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

  V prípade, že žiak navštevuje viac odborov a predmetov stačí odovzdať vyplnený a podpísaný každý dokument iba jeden krát.

  dotaznik_a_vyhlasenie_rodica.docx

  Po stiahnutí môžete tlačivo vytlačiť obojstranne

  (2 strany na hárok, tak aby to bolo na jednej A4)

   

 • ROZVRH HUDOBNEJ NÁUKY 2020/21

 • Talentové skúšky do VO, TO, LDO

  Talentové skúšky do

  VÝTVARNÉHO, TANEČNÉHO a

  LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

  budú prebiehať priebežne od

  2. septembra do 10. septembra 2020

  v čase od 13:00 - 17:00 na Obvodovej ulici 23

  v triedach jednotlivých odborov.

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY

  2.KOLO

  Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na ZUŠ Ľ. Fullu na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 26.8.2020 od 13.00 - 16.00 hod. 

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný a tanečný odbor- Obvodová cesta 23

   

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok, ako zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu, Vám oznamujeme, že od 15. 6. 2020 obnovujeme prezenčnú formu vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

 • KONCERTUJEME Z DOMOVA

  Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia a priaznivci našej ZUŠ Ľ. Fullu!

  Vítame Vás na koncerte, ktorý sme pripravovali v našich domovoch počas karantény a dištančného vzdelávania. Doteraz sme hrali len našim najbližším, teraz chceme potešiť svojou hudbou aj Vás!

  Nech sa Vám príjemne počúva!

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok - zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku Vám oznamujeme, že v ZUŠ Ľudovíta Fullu začína prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore od 08.06.2020

  Po vydaní usmernení od zriaďovateľa  budú žiaci a rodičia o výuke v ZUŠ informovaní svojimi triednymi učiteľmi.

   

 • letný tábor FULLÁČIK

  Tábor plne obsadený!!!

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
  6. - 10. júla 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 70 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

   

   

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY do ZUŠ Ľ. Fullu,elektronická prihláška

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 30.6.2020 a zúčastniť sa talentových skúšok. O ich termíne Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia  najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.O termíne prijímacích skúšok Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

 • dištančná forma vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Budeme pokračovať vo vyučovaní formou "na diaľku". Triedni učitelia Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na spôsobe vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

  Konzultačné hodiny si každý pedagóg dohoduje so žiakmi sám podľa ich potrieb a celkových možností. Ak sa učiteľovi ešte nepodarilo s Vami spojiť, poprosíme, aby ste ho kontaktovali Vy.

  Veríme, že novú situáciu spoločne zvládneme a navzájom nás to obohatí!

 • FULLOVA PALETA - posun uzávierky na 30.10.2020

  Kvôli pandémii COVID-19 sa posúva uzávierka výtvarnej súťaže FULLOVA
  PALETA 2020. Nová uzávierka je 30.októbra 2020. Slávnostné vyhodnotenie
  spojené s výstavou sa uskutoční v novembri 2020. Prosíme výtvarné práce
  zasielať na adresu školy až po skončení pandémie
  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

  Tešíme sa na Vašu účasť! 

  Mgr.Jurij Backov  a kolektív pedagógov výtvarného odboru ZUŠ Ľ.Fullu, Ružomberok

   

 • prerušenie vyučovania do odvolania

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Prosíme Vás preto o súčinnosť s našimi učiteľmi, ktorí sa budú snažiť pokračovať vo vyučovaní "na diaľku". Triedni učitelia a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

  Boli by sme radi, aby nestagnovali a aj naďalej sa v rámci možností, umelecky vzdelávali.

strana: