PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Marcel Dúbravec Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14 61
vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a ŠZ 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
využívanie informačno-komunikač.technol.pre pokročilých 12
využívanie informačno-komunikač.technol.pre začiatočníkov 10
Moderné technológie spracov.školskej agendy 7
Mgr. Andrea Ballová Tvorivé vyuč.hry na klavíri na zákl.stup.umelec.vzdelávania 20 34
Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14
Mgr. Renáta Androvičová Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14 32
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a ŠZ 9
Mgr. Jurij Backov Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 32
vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a ŠZ 9
Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14
Oľga Bruncková Tvorivé vyuč.hry na klavíri na zákl.stup.umelec.vzdelávania 20 20
Mgr. Viola Dorníková Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14 34
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
PaedDr. Monika Gazdaricová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 30
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
PaedDr. Terézia Halamová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 30
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Marek Kizak Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14 72
Tvorivé dotyky s umením 8
využívanie informačno-komunikač.technol.pre začiatočníkov 10
využívanie informačno-komunikač.technol.pre pokročilých 12
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a ŠZ 9
Mgr. Monika Kováčiková Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní 14 32
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a ŠZ 9
Gabriela Stehurová, DiS.art Tvorba učeb.osnov z predmetov hud.odboru ZUŠ a hud.vých.na ZŠ 14 39
Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameriavaného na rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov ZUŠ a ZŠ 25
Mgr. Lucia Uličná Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 30
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Tomáš Uličný, DiS.art Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 30
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10


© aScAgenda 2023.0.1368 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.09.2022