O škole

 

V rámci našej školy je možné študovať:

V hudobnom odbore

 • Hra na dychových nástrojoch

  • zobcova flauta, priečna flauta, hoboj, saxofón, trúbka, klarinet
 • Hra na klávesových nástrojoch

  • klavír, organ, akordeón, heligónka,  keyboard (klávesy)

 • Hra na sláčikových nástrojoch

  • husle, viola, violončelo, kontrabas

 • Hra na gitare

  • klasická gitara, elektrická gitara, basgitara

 • Hra na cimbale

 • Hra na bicích nástrojoch

 • Sólový spev, zborový spev

 • Tanečná džezová skupina

 • Základy hudobnej kompozície

 • Hudba a počítač

Vo výtvarnom odbore 

 • maľba

 • kresba

 • grafika

 • modelovanie a práca s materiálom

 • rozširujúce predmety: umelecké rezbárstvo, sochárstvo (práca s drevom, hlinou atď.), počítačová grafika

V tanečnom odbore

 • základy tanca

 • klasický tanec

 • ľudový tanec

 • novodobý tanec

 • džezový tanec

 • moderný tanec

 • scénický tanec

 • historický tanec

 • country tanec

 • tance iných národov

 • tanečná pantomíma

 • dejiny tanca

 • mažoretky

V literárno- dramatickom odbore

 • ovládanie jazykovej a pohybovej kultúry

 • tvorenie etúd

 • pantomíma

 • hranie divadiel a detských inscenácií